บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)

วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)

 วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ ๖ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งวัด ๓๒ ไร่ ๙ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๓๗๔ ไร่ ๓ งาน เดิมชื่อว่า"วัดน้อยนางหงส์" โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๔๑ เรียกตามลักษณะพื้นที่ว่า "วัดบางกระเบา" ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

Share on Line
Share on Pinterest